Kraštovaizdžio stebėsena

Valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringas – kaip sudedamoji aplinkos monitoringo dalis yra sistemingas kraštovaizdžio komponentų būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio aplinkai vertinimas ir prognozė. Kraštovaizdžio monitoringas būtinas ne tik kaip priemonė įgyvendinant nacionalinę monitoringo sistemą, bet kartu jis yra viena iš priemonių kaip vidinei parko savikontrolei.

 Valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringas vykdomas pagal Valstybinę aplinkos monitoringo 2011–2017 m. programą. Konkretus tikslas susijęs, su STD vykdoma veikla, kraštovaizdžio monitoringo srityje – stebėti valstybinių parkų kraštovaizdžio būklę, vertinti žemėnaudos kaitą, pažeistų ir atkurtų teritorijų plotus, nustatyti paveldo objektų būklę, įvertinti lankomų teritorijų apkrovas ir poveikį joms, nustatyti teritorijų pritaikymo lankymui laipsnį.

 Vadovaudamasi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus patvirtintu einamųjų metų Valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringo planu Rambyno RPD  parengia Kraštovaizdžio monitoringo ataskaitą už praėjusius metus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18