Kraštovaizdžio apsauga

Kraštovaizdžio apsauga

Vienas iš Rambyno regioninio parko steigimo tikslų- išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį  su senvaginiais ežerais Ragainės vingio kilpoje, Vilkyškių moreninį gūbrį su Rambyno kalnu.

 Tam tikrų kraštovaizdžio vertybių apsaugai parko teritorijoje įsteigti kompleksiniai, gamtiniai  ir kultūriniai draustiniai. 

 Rambyno kraštovaizdžio draustinis skirtas išsaugoti ir eksponuoti vieno unikaliausių ir raiškiausių Lietuvoje kalvagūbrio erozinio palikuonio – Rambyno kalno kraštovaizdį su garsia Lietuvoje mitologine vieta, etnografiškai vertingus Bitėnų ir Bardėnų kaimus, didžiausią Lietuvoje unikalią baltųjų gandrų koloniją  Bitėnuose.

Bitėnų geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų ir vertingą keturių kalvų kompleksą su Velnio kalnu ir jo aplinka.

Vilkyškių geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų ir vertingą gūbrio kalvų kompleksą;

 Vienas iš Ragainės vingio hidrografinio draustinio tikslų – išsaugoti ir eksponuoti vieną raiškiausių Nemuno žemupio kilpų – Ragainės vingį su senvaginiais ežerais (Juodežeriu, Merguva, Bevardžiu).

Šereiklaukio architektūriniame ir Vilkyškių urbanistiniame draustiniuose saugomas kultūrinis kraštovaizdis (dvaro architektūra ir senamiesčio urbanistika).

Kraštovaizdžio apsaugos priemonės numatytos Rambyno regioninio parko tvarkymo plane. Čia pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704),  Rambyno regioninio parko teritorijai nustatytos konservacinės paskirties žemės,  miškų ūkio paskirties žemės, žemės ūkio paskirties, kitos paskirties žemės (tame tarpe gyvenamosios, rekreacinės, edukacinės, gynybinės) ir vandens ūkio kraštovaizdžio tvarkymo zonos bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų grupės. Šioms zonoms nustatytų reglamentų pagalba  direkcija dalyvauja parke vykdomos ūkinės veiklos reguliavimo procese, siekiant įgyvendinti kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemones atitinkamose parko vietose.

 Apsaugos ir eksponavimo tikslais  Rambyno kraštovaizdžio draustinyje  sutvirtintas griūvantis Rambyno kalno šlaitas, įrengti apsauginiai laiptai, panoraminė apžvalgos vieta į Nemuną, Tilžės ir Ragainės mietus (su atitvara nuo stataus šlaito);  atliekant kraštovaizdžio kirtimus, stačiuose   mišku apaugusiuose Nemuno šlaituose  nuo Rambyno link Bitėnų  atverti apžvalgos langai į Nemuną ir Bitėnų kaimą, įrengtos  regyklos;  įrengti du teminiai pėsčiųjų takai (nuo Lankytojų centro iki gandrų kolonijos ir Rambyno kalno prieigose, taip pat pėsčiųjų takeliai per mišką nuo Lankytojų centro link Rambyno ir nuo automobilių pastatymo vietos prie kelio Nr. 4229 iki švenčių aikštės ant  Rambyno kalno; buvusio Bardėnų malūno vietoje įrengtas  apžvalgos bokštelis į Nemuno žemupį ir Tilžę. Siekiant išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų ir vertingą keturių kalvų kompleksą Bitėnų geomorfologiniame draustinyje, ant vienos iš kalvų įrengta apžvalgos vieta.  Siekiant išeksponuoti vertingą kalvų kompleksą Vilkyškių geomorfologiniame draustinyje kraštovaizdžio kirtimais nuplikintos Vilkyškių ir Opstainių piliakalnių kalvos bei Smaliukių pieva greta Opstainių piliakalnio. Vilkyškių gūbrio geomorfologija gražiai atsiveria nuo apžvalgos bokšto, įrengto Vilkyškiuose. Ragainės vingio hidrografinio draustinio gerą  hidrografinių vertybių būklę palaiko pati gamta, beveik kasmet įkalinanti šią vietą po pavasario potvynių vandeniu.  Viena hidrografinių vertybių-senvaginis Merguvos ežeras -išeksponuotas  apžvalgai nuo paežerėje įrengto  apžvalgos bokšto.

Rambyno regioninio parko direkcija vykdo draustinių būklės  stebėseną, dalyvauja ūkinės veiklos, galinčios įtakoti kraštovaizdį,  reguliavimo procese (teikia siūlymus ir derina miškotvarkos, žemėtvarkos projektus), vadovaudamasi tvarkymo plano sprendiniais organizuoja kraštovaizdžio ir atskirų jo elementų tvarkymo ir priežiūros darbus, vykdo kraštovaizdžio monitoringą, įvertinusi esamą kraštovaizdžio būklę ir problemas, teikia pasiūlymus parko tvarkymo plano rengimui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-19