Gamtos paveldo apsauga

Gamtos apsauga Rambyno regininiame parke

 

 

 

Gamtos apsauga Rambyno regioninio parko teritorijoje susideda iš trijų lygmenų. Vertingų gamtinių kompeksų ir objektų išsaugojimas. Europos Bendrijos svarbos pievų ir miškų ir pelkių buveinių išsaugojimas. Retų augalų, grybų ir gyvūnų apsauga ir išsaugojimu.

Vertingiausi saugomi kompleksai Rambyno regioninio parko teritorijoje yra Nemuno slėnio kraštovaizdis, užliejamosios pievos su tik joms būdingomis augalų bendrijomis, Rambyno kalnas su vertingais medynais, gamtos ir kultūros vienovę išsaugoję Bitėnų ir Bardėnų kaimai, išraiškinga Vilkyškių kalvagūbrio ketera, Šereitlaukio dvaro aplinka, Vilkyškių miestelio senoji dalis. Parko teritorijoje esančiuose gamtinės ir kultūrinės vertybės saugomos 8 draustiniuose, kurie užima didžiąją Rambyno regioninio parko teritorijos dalį- 4023 ha, kurie sudaro 83,6 % visos parko teritorijos.

Rambyno kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti ir eksponuoti vieno unikaliausių ir raiškiausių Lietuvoje kalvagūbrio erozinio palikuonio – Rambyno kalno kraštovaizdį su garsia Lietuvoje mitologine vieta; etnografiškai vertingus Bitėnų ir Bardėnų kaimus, žyminčius Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektus – statinių kompleksus (Bardėnų kaimo buvusios mokyklos sodybą ir Bitėnų kaimo sodybas), laidojimo vietas: Rambyno ir Bitėnų kapines su Vydūno ir Martyno Jankaus kapais, Bardėnų ir Lumpėnų kaimų evangelikų kapines; Martyno Jankaus sodybos vietą Bitėnų kaime; būdingas Rambyno miško biocenozes su retomis miško bendrijomis – pušynus su šluotsmilgėmis, pušynus su šertvėmis; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – Branto pelėausių, rudųjų nakvišų – gyvenamąsias ir veisimosi vietas; europinės svarbos augalų – smiltyninių gvazdikų – augavietes; didžiausią Lietuvoje unikalią baltųjų gandrų koloniją;

Bitėnų geomorfologinio draustinio– išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų ir vertingą keturių kalvų kompleksą su Velnio kalnu ir jo aplinka; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų gervių perėjimo vietas;

Vilkyškių geomorfologinio draustinio– išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai raiškų ir vertingą gūbrio kalvų kompleksą; būdingas miško biocenozes ir mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijas, Vilkyškių, Opstainių piliakalnius ir šalia jų esančias senovines gyvenvietes, laidojimo vietas (Vilkyškių kaimo II, III, Opstainių ir Opstainėlių kaimų evangelikų kapinaites); gamtos paminklą – Raganų eglę; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų – dėmėtųjų, raudonųjų, aukštųjų gegūnių ir žalsvažiedžių blandžių – augavietes; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų drugių – juodųjų apolonų ir machaonų – buveines;

Ragainės vingio hidrografinio draustinio – išsaugoti ir eksponuoti vieną raiškiausių Nemuno žemupio kilpų – Ragainės vingį su senvaginiais ežerais (Juodežeriu, Merguva, Bevardžiu); Europos Bendrijos svarbos buveines – karbonatinių smėlynų smiltpieves ir šienaujamų mezofitų pievas; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų ūdrų buveines, šikšnosparnių – vėlyvųjų šikšnių ir rudųjų nakvišų – veisimosi vietas ir migracijų teritorijas, griežlių buveines;

Bitėnų botaninio-zoologinio draustinio – išsaugoti būdingas Bitėnų girios biocenozes su retomis miško bendrijomis – beržynus su šluotsmilgėmis, beržynus su blakstienuotosiomis viksvomis, uosynus su jonpaparčiais, taip pat būdingiausias mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijas; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų – raudonųjų garbenių, bekočių ąžuolų, aukštųjų gegūnių ir žalsvažiedžių blandžių – augavietes; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – rudųjų nakvišų – gyvenamąsias vietas ir migracijos teritorijas; gervių perėjimo vietas; Šereitlaukio piliakalnį; kultūros vertybių požymių turinčius objektus (medžių alėjas, laidojimo vietas);

Šilėnų botaninio draustinio – išsaugoti būdingas Bitėnų miško biocenozes su retomis miško bendrijomis – pušynus su šluotsmilgėmis; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų – dėmėtųjų, raudonųjų, aukštųjų ir baltijiniųgegūnių, miškinių varnalėšų, stačiųjų atgirių ir žalsvažiedžių blandžių – augavietes; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – rudųjų nakvišų – gyvenamąsias vietas ir migracijos teritorijas, pelėsakalių buveinę;

Šereitlaukio architektūrinio draustinio – išsaugoti ir eksponuoti Šereitlaukio kompleksinį kultūros paveldo objektą – buvusio dvaro sodybą su alėjų tinklu ir parku; Šereitlaukio senovės gyvenvietę (Sidabrakalnį); į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – šiaurinių ir vėlyvųjų šikšnių, rudųjų nakvišų, šikšniukų nykštukų, rudųjų ausylių – gyvenamąsias ir migracijos vietas;

Vilkyškių urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti ir eksponuoti Mažosios Lietuvos istorijoje suvaidinusio svarbų kultūrinį vaidmenį Vilkyškių miestelio senosios dalies gatvių tinklą, užstatymo pobūdį ir erdvinę kompoziciją; Vilkyškių buvusio dvaro sodybą su parku; kitus Mažosios Lietuvos kultūros paveldo objektus: statinių kompleksus – Vilkyškių buvusios mokyklos sodybą, Vilkyškių evangelikų bažnyčią ir kleboniją, Vilkyškių pieninės senąją dalį, laidojimo vietas – Vilkyškių kaimo I evangelikų kapines; į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų šikšnosparnių – šiaurinių ir vėlyvųjų šikšnių, rudųjų nakvišų – gyvenamąsias vietas.

Sekantis gyvosios gamtos apsaugos lygmuo yra Europos Bendrijossvarbospievųirmiškųirpelkiųbuveiniųišsaugojimas. Rambynoregioninioparkoteritorijojeyraįsteigtos trys Buveinių Apsaugai Svarbios Teritorijos (BAST).

Ragainės vingis (LTSIU0003) įtrauktas į europinės svarbos natūralių buveinių, randamų vietovėse, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-302 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankoskriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo”. Vadovaujantis šiuo įsakymu, aprašomoje teritorijoje yra saugomos tokios europinės svarbos buveinės: 6210 Stepinės pievos, 6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 Aliuvinės pievos, 6510 Šienaujamos mezofitųpievos.

Nemuno upė Rambyno regioniniame parke(LTSIU0015) įtrauktas į europinės svarbos natūralių buveinių, randamų vietovėse, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039)„Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo”. Vadovaujantis šiuo             įsakymu, aprašomoje teritorijoje yra saugomos:Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė.

Šereitlaukio miškas(LTSIU0004) įtrauktas į europinės svarbos natūralių buveinių, randamų vietovėse, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro LR aplinkos ministro LR aplinkos ministro 2009-04-22 įsakymas Nr. D1-210 (Žin., 2009, Nr. 51-2039)„Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo”. Vadovaujantis šiuo             įsakymu, aprašomoje teritorijoje yra saugomos tokios europinės svarbos buveinės:9010, Vakarų taiga; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 9160, Skroblynai; 9180, Griovų ir šlaitų miškai; 9190, Sausieji ąžuolynai; 91D0, Pelkiniai miškai; 91E0, Aliuviniai miškai taip pat reliktinis lietuvos miškų vabalas – Šneideriokirmvabalis.

Rambyno regioninio parko direkcija vykdo draustinių būklės  stebėseną, dalyvauja ūkinės veiklos, galinčios įtakoti kraštovaizdį, gamtines vertybes, atskiras retąsias augalų ir gyvūnų rūšis  reguliavimo procese (teikia siūlymus ir derina miškotvarkos, žemėtvarkos projektus).Pritaiko gamtos paveldo objektus pažintinio lankymo naudojimui ir ekologiniam ugdymui.

Atlieka retųjų gyvūnų ir augalų rūšių monitoringą ir stebėseną. Palaiko atviras     neužžėlusias Šereiklaukio miško pievas, Vykdo veiklą naikinant invazines augalų rūšis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-14