Bendradarbiavimas

Nuo pat Rambyno regioninio parko direkcijos įkūrimo vykdomas nuolatinis darbas, ieškant bendradarbių ir partnerių, kuriems nėra svetimos gamtos, kultūros ir kraštovaizdžio išsaugojimo  bei tvarkymo idėjos, krašto ir vertybių pritaikymas pažinimui, švietėjiška veikla. Džiugu pripažinti, kad  Rambyno regioninis parkas - toji „mažytė vertybių sala“  turi daug  gerbėjų. Rambyno regioninio parko direkcija bendradarbiauja su visa eile valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, verslininkų ir vietinių parko gyventojų. Drauge įgyvendina bendrus projektus, organizuoja renginius, sprendžia įvairias problemas. Bendradarbiaujant siekiama svarbiausių tikslų: 1) išsaugoti parke esančias gamtos ir kultūros paveldo vertybes ateities kartoms; 2) pritaikyti parką  visuomenės pažinimui ir  lankymui; 3) šviesti visuomenę, propaguojant parko vertybes, jų išskirtinumą, išsaugojimo  svarbą.

1. Bendradarbiavimas su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (VSTT prie AM)

 

Bendradarbiavimo sritys: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra Rambyno regioninio parko direkcijos steigėjas, veiklos koordinatorius; įgyvendinami bendri projektai

( 2006-2008 m.  VSTT prie AM įgyvendinat projektą „Apleistų pastatų likvidavimas“ Rambyno regioniniame parke buvo demontuoti Šereitlaukio gyvulininkystės komplekso statiniai;     įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas“ I etapas 2010-2012 m.    Rambyno regioninio parke pritaikyti lankymui Opstainių I, Opstainių II  ir  Šereiklaukio  piliakalniai,  sutvirtinti  Rambyno alkakalnio šlaitai bei sutvarkyta jo aplinka,  įrengtas Rambyno regioninio parko Lankytojų centras su parko vertybių ekspozicija; įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas“ II etapas 2011 m. Rambyno regioninio parke  buvo tvarkomos  vertingos Šereiklaukio miško pievos, 2012-2013  atnaujinama ir papildoma naujais įrenginiais Rambyno regioninio parko lauko informacinė sistema).

2. Bendradarbiavimas su Pagėgių savivaldybės administracija ir Lumpėnų bei Vilkyškių seniūnijomis, TIC

Bendradarbiavimo sritys: turizmo infrastruktūros kūrimas, priežiūra; kultūros paveldo objektų tvarkymas ir priežiūra; pako vidaus kelių tvarkymas ir priežiūra, lankytojams skirtos informacijos kūrimas ir sklaida; bendra projektinė veikla;

(2003 metais RRPD kartu su Pagėgių savivaldybės administracija įgyvendino  net 2 Phare  programos projektus, tai projektą „Turizmo infrastruktūros kūrimas Rambyno regioniniame parke“ ir projektą „Rambyno gamtos ir kultūros paveldo pritaikymas lankymui“, kurių metu  žengti pirmieji žingsniai pritaikant parką pažintiniam turizmui, įrengta pirmoji minimali infrastruktūra lankytojams, sukurta lauko informacinė sistema.  Pagėgių savivaldybės iniciatyva įrengtos ir prižiūrimos mobilios prieplaukos Šereiklaukio kaime prie Jūros upės ir Bitėnų kaime prie Nemuno; nuveikti bendri darbai tvarkant Šereiklaukio dvarvietę –savivaldybė organizavo tvenkinių ir parko tvarkymą,  direkcija organizavo kiaulidžių komplekso griuvėsių  pašalinimą iš dvaro aplinkos ir senųjų dvaro ūkinių pastatų pamatų išryškinimą. Vilkyškių seniūnija toliau vykdo sutvarkytos dvaro aplinkos priežiūrą).

3. Bendradarbiavimas su Kultūros paveldo departamento prie KM Tauragės teritoriniu padaliniu

Bendradarbiavimo sritys: konsultacijos tvarkant parko kultūros, istorijos paveldo objektus.

 

(2002-2004 metais Rambyno kalno priešavarinės būklės likvidavimo darbų metu;  2005 m. rengiantis  Opstainių (Raudondvario, Vilkyškių), Opstainių  ir  Šereiklaukio  piliakalnių,  bei Rambyno alkakalnio tolimesniam tvarkymui; 2010-2012 metais šiuos kultūros paveldo objektus tvarkant ir pritaikant lankymui).

4. Bendradarbiavimas su Klaipėdos RAAD Pagėgių  ir Tauragės aplinkos apsaugos agentūromis

Bendradarbiavimo sritys: parko gyvosios  gamtos apsauga;  parkui priskirtų saugomų teritorijų, esančių už parko ribų, priežiūra;  draustinių būklės įvertintinimas; darbas želdinių tvarkymo komisijoje; apsikeitimas aktualia darbui reikalinga informacija.

5. Bendradarbiavimas su Šilutės regioniniu padaliniu

Bendradarbiavimo sritys: valstybinio miško žemėje esančio parko paveldo apsauga,  priežiūra bei tvarkyba;valstybiniuose miškuose minimalios infrastruktūrą lankytojams įrengimas  ir priežiūra.

( gamtos paminklas „Raganų eglė“, „Ažuolų alėjos“, gandrų kolonija Bitėnų kaime, Šereiklaukio miško pievos ir miškų buveinės,  Opstainių   ir  Šereiklaukio  piliakalniai,    Rambyno kalnas, miškuose esančios senosios  krašto kapinės);

6. Bendradarbiavimas su Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, VĮ Tauragės regiono keliai

Bendradarbiavimo sritys: vietinių parko kelių, kurie ypač svarbūs parko lankymui ir pažinimui projektavimas ir tvarkymas.

( 2003 metais parengtas „Rambyno regioninio parko vidaus kelių, pėsčiųjų ir dviratininkų takų remonto darbų techninio projektas“, numatant gerinti svarbiausias parko kelių atkarpas. Pagal šį projektą 2009-2010 metais suremontuotas kelias, vedantis per Rambyno kalną, įrengtas takas iki Rambyno švenčių aikštės nuo kelio Nr. 4229, o 2012 metais atnaujintas privažiavimo keliukas prie Šereiklaukio piliakalnio); saugotinų medžius šalikelėse prižiūra ir atkūrimas;  lauko informacinės sistemos elementų prie parko kelių įrengimas.

7.Bendradarbiavimas su mokyklomis

Bendradarbiavimo sritys: pažintinė, švietėjiška veikla (bendradarbiaujama su daugeliu      Pagėgių savivaldybės mokyklų, įtraukiant moksleivius į pačią  įvairiausią edukacinę veiklą: specializuotus gamtinius  ir tradicinius renginius, paskaitas, talkas, stovyklas, išvykas po parką.

(Lumpėnų E. Jagomasto vardo  pagrindinės mokyklos moksleiviai globoja vienas iš parke esančių senųjų krašto kapinių –Lumpėnų senąsias kapines.  2005 m. įgyvendinant Phare programos projektą bendradarbiaujant su Vilkyškių  vidurinės mokyklos ekologinio klubo „Lašelis“ vadove mokytoja-metodininke M. Gečiene  parengta švietėjiškos Rambyno regioninio parko gamtos –kultūros  mokyklos mokymo programa ir metodika; nuo 2007 metų Vilkyškių vidurinės mokyklos moksleiviai  vykdo svarbią „knygnešystės“ veiklą – parko gyventojams platina direkcijos leidžiamą    laikraštėlį „Rambynas“).

8. Bendradarbiavimas  su  pasieniečiais ( VSAT  Pagėgių rinktine, Bardinų užkarda)

Bendradarbiavimo sritys: Nemuno upės apsaugos juostos, kuri labai svarbi  tiek gamtiniu, tiek valstybės (bei ES) sienos  apsaugos požiūriu,  priežiūra ir tvarkymas; parko kontrolė; bendri renginiai, pakrančių švarinimo talkos,  senųjų krašto kapinių priežiūra ir tvarkymas

(Bardinų užkardos pasieniečiai globoja Bardėnų kaimo senąsias kapines ir žymaus žmogaus kapą Bitėnų kapinėlės).

9. Bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Bendradarbiavimo sritys: parko gyventojų įdarbinimas, lankomiausių parko teritorijų priežiūra ir tvarkymas.

10. Bendradarbiavimas su Tilžės konsulatu

Bendradarbiavimo sritys: renginiai, paskaitos Tilžės lietuviams, žurnalo „Rambynas“ leidyba.

11. Bendradarbiavimas su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Prokuratūra, Policija

 

Bendradarbiavimo sritys: parko teritorijos kontrolė

12.Bendradarbiavimas su Kultūros paveldo centru prie Kultūros ministerijos.

 Bendradarbiavimo sritys: kultūros paveldo objektų registravimas

13.Bendradarbiavimas su Pagėgių savivaldybės viešąja biblioteka

 Bendradarbiavimo sritys: renginių organizavimas, leidinių platinimas

1. Bendradarbiavimas su Bitėnų kaimo bendruomene

 Bendradarbiavimo sritys: aplinkos apsauga, renginiai, projektai

(direkcija įsikūrusi Bitėnų kaime,  tad glaudžiausi bendradarbiavimo ryšiai yra užsimezgę su šio kaimo bendruomene. Bendruomenė susibūrė dar prieš įsteigiant parko direkciją, kai buvo kilusi grėsmė Rambyno kalno kraštovaizdžiui ir Bitėnų gandrų kolonijai dėl planuojamų ten statyti bokštų sienos apsaugai.  Susibūrusi apginti savo kaimo vertybes Bitėnų kaimo bendruomenė  visada randa bendrų veiklų ir interesų  ir su Rambyno regioninio parko direkcija. Dalyvaujama bendrose veiklose - projektuose, renginiuose, talkose)

Nuotraukos: 123456, 7, 89

 2.Bendradarbiavimas su Vilkyškių bendruomene

 Bendradarbiavimo sritys: bendri renginiai, išvykos,

Nuotraukos: 1234

 3. Bendradarbiavimas su Šereiklaukio kaimo bendruomene

 Bendradarbiavimo sritys: renginiai, Šereiklaukio dvaro aplinkos, senųjų kaimo kapinių priežiūra, Šereiklaukio  istorinio paveldo įamžinimas.

Nuotraukos: 123456

 

 4. Bendradarbiavimas su Vydūniečių draugija

 Bendradarbiavimo sritys:  renginiai, Vydūno atminimo išsaugojimas, sklaida, įamžinimas

Nuotraukos: 1,

 5. Bendradarbiavimas su studija Gin-Dia

 Bendradarbiavimo sritys:  Rambyne vykstančių įvykių, renginių įamžinimas ir sklaida

 6. Bendradarbiavimas su  lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

Nuotraukos: 1,2,3,4,5,6,7

 Bendradarbiavimo sritys:  renginiai, Mažosios Lietuvos istorinio paveldo išsaugojimas ir sklaida

 7. Bendradarbiavimas su VšĮ „Vorutos fondas“

 Bendradarbiavimo sritys: leidyba, informacijos sklaida

(kasmetinis žurnalas-almanachas „Rambynas“ (leidžiamas nuo 2007 metų), pusmetinis laikraštis „Rambynas“ (leidžiamas nuo 2007 m.), informaciniai bukletai, suvenyrinės atvirutės ir kt.)

Nuotraukos:1, 2, 3, 4, 5

 8. Bendradarbiavimas su  Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriumi.

 Bendradarbiavimo sritys:  renginiai, lankomų objektų parke priežiūra

 Nuotraukos:1,2,3,4,5

 9. Bendradarbiavimas su VŠĮ "Aktyvi Tauragė"

 Bendradarbiavimo sritys: pažintinis turizmas

 Nuotraukos: 1

  1.  Bendradarbiavimas su AB „Vilkyškių pieninė“

 Bendradarbiavimo sritys: projektinė veikla; parama spaudos projektams; senųjų krašto pastatų išsaugojimas; fotoparodų organizavimas; Mažosios Lietuvos paveldo propagavimas.

(2009-2010 m.įgyvendintas pagal Europos Ekonominės erdvės  ir Norvegijos finansinės paramos mechanizmą bei Lietuvos Respublikos bendrai finansuojamas projektas „Tvari plėtra Pagėgių krašte, kuriant partnerystę tarp nevyriausybinio, valstybinio ir verslo sektorių bei stiprinant nevyriausybines organizacijas“, kuriame Rambyno RPD ir AB „Vilkyškių pieninė buvo partneriai)

Nuotraukos: 1,

 2.     Bendradarbiavimas su UAB „Senasis Rambynas“

 Bendradarbiavimo sritys: senųjų krašto pastatų išsaugojimas; Mažosios Lietuvos paveldo sklaida; paslaugų parko lankytojams teikimas

Nuotraukos:1,

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-19