1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios taisyklės  nustato paslaugų teikimo Rambyno regioninio parko direkcijoje ir Rambyno regioninio parko Lankytojų centre reikalavimus.
 2. Šių taisyklių privalo laikytis visi Rambyno regioninio parko direkcijos specialistai, suteikiantys paslaugas.
 3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
  1. paslauga – bet kokios veiklos rezultatas, kuriuo siūloma tenkinti ar tenkinamas konkretus vartotojo poreikis;
  2. paslaugų teikėjas - Rambyno regioninio parko direkcija (toliau - direkcija), teikianti mokamas paslaugas, už kurias neimama valstybės  rinkliava;
  3. vartotojas -  fizinis asmuo, kuris naudoja paslaugas savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams;
  4. tinkamos kokybės paslauga – paslauga, kurios savybės ne blogesnės, nei numatyta tai paslaugai taikomame techniniame reglamente (jeigu jis yra) ir paslaugų teikimo sutartyje, t. y. :

atitinka paslaugos teikėjo nurodytus  pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus;

atitinka kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl paslaugos kokybės;

atitinka nustatytus saugos reikalavimus.

  1. saugi paslauga – bet kokia paslauga, kuri teikiama pagal numatytas sąlygas ir

      nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų saugos reikalavimų, jos teikimo metu ar

      po to nekelia jokios rizikos arba kelia  vartotojų gyvybei ir sveikatai  ne didesnę riziką,

      negu ta, kuri teisės aktuose nustatoma kaip leistina;

  1. paslaugų teikimo sutartis – sutartis tarp direkcijos ir vartotojo, kuria direkcija

      įsipareigoja suteikti vartotojui tam tikras paslaugas, o vartotojas įsipareigoja už suteiktas

       paslaugas sumokėti.

 1. Sutarčių, sudarytų rašytine forma, sąlygos turi būti išreikštos aiškiai, suprantamai. Prieš sudarant sutartį vartotojui turi būti  suteikiama galimybė išnagrinėti visas sutarties sąlygas.
 2. Paslaugų kaina nustatoma direkcijos ir vartotojo susitarimu ir po sutarties pasitašymo gali būti keičiama tik sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais arba šalių susitarimu.
 3. direkcijai draudžiama priimti užsakymus ir teikti paslaugas, jei šių paslaugų teikimas yra draudžiamas.
 4. Paslaugų teikimui naudojama techninė įranga ir matavimo priemonės  turi atitiki jų eksploatacijos taisyklių bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 5. Direkcija privalo matomoje vietoje laikyti paslaugų teikimo taisykles, teikiamų paslaugų sąrašą, kainoraštį ir paslaugų teikimo laiką.
 6. Apie direkcijos ar Lankytojų centro uždarymą (remontui ir panašiai) vartotojai informuojami skelbimu, kuris iškabinamas ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki uždarymo, išskyrus atvejus, kai uždaroma dėl priežasčių, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti (dėl avarijos, vagystės ar pan.)

 

 

 1. PAGRINDINĖS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vartotojai turi teisę:
  1. 10.1.. savo nuožiūra įsigyti siūlomas paslaugas;
  2. 10.2. gauti valstybine kalba teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie siūlomas paslaugas, jų kainas;
  3. 10.3. įsigyti tinkamos kokybės, saugias paslaugas. Jeigu vartotojui yra suteikta paslauga netinkamos kokybės, jis turi teisę per 15 darbo dienų nuo paslaugos suteikimo reikalauti, kad  ši paslauga neatlygintinai būtų pakeista tinkamos kokybės paslauga. Jeigu suteikta netinkamos kokybės paslauga negali būti pakeista tinkamos kokybės paslauga, vartotojas turi teisę reikalauti, kad būtų grąžinti už paslaugą sumokėti pinigai;
  4. 10.4. aptarti paslaugų teikimo sutartyje paslaugos techninius reikalavimus, medžiagų ar gaminių, naudojamų paslaugai atlikti, kokybę, kainas, aptarti paslaugų įvykdymo terminą bei kitus savo reikalavimus dėl norimos paslaugos, kurie neprieštarauja  įstatymams, ir aptarti paslaugos teikėjo atsakomybę už sutarties sąlygų pažeidimą.
  5. 10.5. nutraukti paslaugų teikimo sutartį, jeigu paslaugų teikėjas laiku nepradėjo arba nebaigė vykdyti sutarties  arba, teikdamas paslaugą, pažeidė sutarties sąlygas;
  6. 10.6. nutraukti paslaugos teikimo sutartį bet kuriuo metu, sumokėjęs paslaugos teikėjui už  atliktą darbą  ir atlyginęs kitas protingas su paslaugos teikimu susijusias išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo;
  7. 10.7. reikalauti, kad paslaugos teikėjas neatlygintinai ištaisytų nukrypimus nuo sutartyje numatytų sąlygų arba apmokėtų išlaidas, kurių jis turėjo pats ištaisydamas trūkumus.

11. Vartotojai turi ir kitas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas teises.

12. Vartotojas privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

13. Jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, vartotojas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos.

14. Jeigu sutartis nenustato ko kita, vartotojas privalo sumokėti visą sutartyje nustatytą kainą ir tuo atveju, jeigu sutarties neįmanoma įvykdyti dėl jo paties kaltės.

15. Apmokėti padidėjusią paslaugų kainą, viršijančią nustatytąją sutarties sudarymo momentu, vartotojas privalo tik tuo atveju, jeigu paslaugų teikėjas įrodo, kad kainą padidinti buvo neišvengiama norint tinkamai vykdyti sutartį ir kad tai negalėjo būti numatyta sutarties sudarymo momentu.

 

 

 

 

 1. PAGRINDINĖS DIREKCIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

      16. Paslaugų teikėja –direkcija privalo:

      16.1. teikti paslaugas vartotojams laikantis teisės aktų reikalavimų;

      16.2. garantuoti, kad vartotojams būtų teikiamos tik saugios, tinkamos kokybės paslaugos;

      16.3. užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos vartotojams patogiu laiku ir būdu;

      16.4. prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį, suteikti vartotojui būtiną teisingą, išsamią,        tikslią ir aiškią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, , jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.

Jeigu tam tikros paslaugos galutinės kainos, t. y. kainos, į kurią įskaitomi visi mokesčiai, nurodyti neįmanoma, paslaugos teikėjas privalo nurodyti papildomą informaciją, kaip nustatoma galutinė paslaugos kaina.

Informacija apie siūlomą paslaugą turi būti pateikta tokiu būdu, kad vartotojas galėtų įvertinti su paslauga susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numanomą vartojimo laiką.

Visa informacija apie paslaugas vartotojams turi būti pateikta raštu valstybine kalba, išskyrus atvejus, kai paslaugų vartojimo būdai yra tradiciškai žinomi. Už klaidinančią informaciją atsako paslaugas teikiantis specialistas pagal įstatymus.

     17. Direkcija privalo  paslaugas teikti pati, jeigu paslaugų sutartis nenustato ko kita.

      Taip pat, jeigu paslaugų sutartis nenustato ko kita, direkcija gali pasitelkti sutarčiai vykdyti trečiuosius asmenis. Tačiau ir šiuo atveju už tinkamą sutarties įvykdymą vartotojui atsako direkcija. Kai paslaugas teikia keli asmenys, už tinkamą sutarties įvykdymą atsako visi paslaugų teikėjai, išskyrus atvejus, kai dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo kurio nors vieno iš jų kaltės nėra.

       18. Atsižvelgiant į paslaugos rūšį, direkcija, teikdama paslaugas, turi veikti laikydamas susistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų.

       19. Laikydamasi sutarties, direkcija turi teisę laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo būdus ir priemones.

       20. Direkcija privalo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir vartotojo nurodymus. Jei vartotojo nurodymai prieštarauja įstatymams, nusistovėjusioms profesinės veiklos taisyklėms, standartams, profesinės veiklos etikai ar sutarties sąlygoms, direkcija turi teisę atsisakyti vykdyti tokius nurodymus ir sutartį nutraukti.

      21. Direkcija turi teisę nukrypti nuo sutarties sąlygų ar vartotojo nurodymų, jeigu pagal konkrečias aplinkybes tai būtina dėl vartotojo interesų ar užsakymui įvykdyt ir jeigu direkcija negalėjo iš anksto vartotojo atsiklausti. Šiuo atveju direkcija privalo pranešti vartotojui apie nukrypimu, kai tik galima pranešti.

     22. Suteikusi paslaugą, direkcija privalo išduoti vartotojui atsiskaitymo dokumentą.

     23.  direkcija turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių ir privalo pilnai atlyginti vartotojui patirtus nuostolius.

       

 1. REIKALAVIMAI PASLAUGAS TEIKIANTIEMS SPECIALISTAMS

 

    24. Direkcijos direktorius privalo supažindinti specialistus su šiomis taisyklėmis bei kitais paslaugos teikimą reglamentuojančiais dokumentais.

    25. Paslaugų teikėjai –specialistai, turi būti susipažinę su  teisės aktuose nustatytais  darbų saugos reikalavimais, paslaugų teikimo taisyklėmis ir jų reikalavimais bei užtikrinti jų laikymąsi.

 

 

 

V.       ATSISKAITYMO SU VARTOTOJAIS ORGANIZAVIMAS

 

     26. Atsiskaitymai už suteiktas paslaugas vykdomi įforminus nustatytos formos dokumentu, vadovaujantis Lietuvos respublikos mokėjimo įstatymu.

    27. Pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo vartotojai gali pareikšti tik tuo atveju, jeigu pinigus tikrino nepasitraukę nuo paslaugas teikiančio specialisto.

 

 

 

 

 1. KONTROLĖ

 

 

    28. Direkcijos veiklą bei teikiamų paslaugų kokybę gali tikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos, kitų institucijų (tarnybų) darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.

   29. Direkcija, kontrolės darbuotojų supažindinta su tikrinimo rezultatais, privalo nedelsdama pašalinti nustatytus trūkumus ir apie informuoti tikrintojus.

 

 1. PASLAUGŲ TIEKĖJŲ ATSAKOMYBĖ

 

   30. Direkcija, pažeidusi paslaugų teikimo taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 

 

       

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-15