Gyventojams

Norėdami pradėti naujo pastato statybą ar seno pastato rekonstrukciją Rambyno regioniniame parke, Jūs turite:

 • Kreiptis į Pagėgių savivaldybę su prašymu išduoti leidimą (statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us);
 • Pateikti prašymą išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus; (šį prašymą Rambyno regioninio parko direkcijai pateikia savivaldybė arba tiesiogiai pats statytojas internetu per InfoStatyba sistemą adresu: https://planuojustatyti.lt/info-portal/; prie prašymo pridedami nuosavybės dokumentai, projektiniai pasiūlymai).
 • Parengti statinio ar jo rekonstrukcijos projektą (Jį rengia architektas, specialistas, turintis reikiamą kvalifikaciją);
 • Pateikti projektą tikrinti Pagėgių savivaldybės ir Rambyno regioninio parko direkcijos įgaliotiems specialistams internetu per sistemą InfoStatyba adresu:

https://planuojustatyti.lt/info-portal/

 • Gauti statybos leidimą, kurį išduoda Pagėgių savivaldybė. Jį turint galima pradėti statybas.

 

LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9cd6e9b0d66511e69c5d8175b5879c31/asr

 

Specialiuosius Rambyno regioninio parko teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos reikalavimus, apsaugos, tvarkymo ir naudojimo ypatumus nustato: Saugomų teritorijų įstatymas, Rambyno regioninio parko tvarkymo planas, Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, Rambyno regioninio parko apsaugos reglamentas, kiti teisės aktai. Rekomenduojame rengiant statinių projektus vadovautis Valstybės saugomų teritorijų tarnybos išleista knyga: „Kaimo statyba. Mažoji Lietuva“ Šį leidinį galima parsisiųsti adresu:

https://drive.google.com/file/d/0B-KIqmc5tVevelRrNlVkZWVGZ3M/view

Svarbu!

 • Viename žemės sklype leidžiama formuoti vieną sodybą (vieną gyvenamąjį namą su priklausiniais). Tradicinė sodyba susideda iš šių pastatų: gyvenamojo namo, lauko virtuvės, lauko rūsio, tvarto, daržinės (gali būti sujungta su tvartu), klėties, svirno, klojimo, pirties, malkinės. Projektuojant, rekonstruojant ar statant naują sodybą, nėra privaloma statyti visus nurodytus priklausinius. Be to, joje gali būti ir kiti sodybos pastatai (garažai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai), architektūriniais sprendimais priderinti prie tradicinių pastatų.
 • Draudžiama statyti sublokuotus gyvenamuosius namus.
 • Gyvenamuoju namu užstatomas žemės plotas negali viršyti 200 m2. Tradicinis gyvenamasis namas – stačiakampio plano, pločio ir ilgio santykis 1:1,5–3,2. Didžiausias gyvenamojo namo aukštis – 9,5 m (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršių altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško). Stogai: dvišlaičiai, keturšlaičiai čiukuriniai, laužyti čiukuriniai, 30o–45nuolydžio.
 • Tradiciniai pagalbinio ūkio pastatai – vienaukščiai. Aukštis – iki 10 m (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršių altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško). Pastatų planas – ištęstas stačiakampis planas
 • Pastatų stogai dengiami tradicinėmis dangomis: lentelėmis (malksnomis), skiedromis, nendrėmis, šiaudais, molio čerpėmis, kita vizualiai panašia danga arba smulkiai skaidyta bitumine danga, (bituminėmis čerpėmis), beasbestiniu šiferiu, neblizgia skarda. Lauko rūsiai gali būti apželdinami žole.
 • Tradicinės sodybos pastatų statybos ir apdailos medžiagos: mediena, akmuo, molis, mūras, tinkas. Leidžiama naudoti vizualiai panašias medžiagas, išskyrus Šereitlaukio architektūrinį draustinį.
 • Sodybų gyvenamųjų namų langų rėmai suskaidomi (vizualiai) į keturias, šešias dalis ir daugiau dalių.
 • Ūkininko sodybos pagalbinio ūkio pastatai, kurie dėl savo specifikos ir techninių reikalavimų negali būti statomi išlaikant tradicinės Etnografinio regiono architektūros savitumus, projektuojami taip, kad nepažeistų sodybos vientisumo.

Sodybų pastatai statomi, rekonstruojami ar remontuojami atsižvelgiant į šias rekomendacijas:

 • Sodybos pastatų stogų spalva: pilka, raudona (molio čerpių). Visų rekonstruojamų ar naujai statomų sodybos pastatų stogus rekomenduojama dengti vienodos spalvos ir tekstūros statybos produktais.
 • Pastatų sienų spalvos: tamsiai ruda, pilka, rusvai gelsva. Langų rėmai, jų staktos dažomos balta, ruda, o durys – ruda, juoda ar tamsiai mėlyna spalva. Rekomenduojama pastatus apkalti medinėmis lentomis ar medinėmis dailylentėmis.
 • Tradiciškai būdingas sodybos pastatų dekoravimas: gyvenamieji namai dekoruojami angų apvadais, pastogės – frizu bei karnizu, stogo šlaito puošmenomis (dekoratyvinėmis angomis, langeliais), drožinėtomis medinėmis vėjalentėmis, stogo žirgeliais, dekoruotomis durimis. Gali būti įrengti nesudėtingo piešinio langų apvadai ir langinės.
 • Kultūriniuose ir kraštovaizdžio draustiniuose esančiuose sodybų gyvenamuosiuose ir ūkiniuose pastatuose draudžiama projektuoti ir įrengti vitrininius langus. Nerekomenduojama pastatų fasaduose naudoti plastikines dailylentes

 

Vadovautis: LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Rambyno regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.181457/asr

Nesudėtingi statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose. Atvejai, kada privalomas statybą leidžiantis dokumentas naujo nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ar paprastajam remontui nustatyti statybos techniniame reglamento (STR 1.05.01:2017) 3 priede: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/asr

Kai nereikia projektų ir rašytinių pritarimų, rekomenduojame statinio eskizus derinti su Rambyno regioninio parko direkcija.

 

Svarbu!

 • Vandens telkiniuose prie esamų sodybų leidžiama įrengti vieną medinį lieptą iki 15 m ilgio nuo vandens telkinio kranto, ne didesnį kaip 30 m2 ploto. Jei viršvandenės augalijos juosta yra platesnė nei 15 m, leidžiama statyti ilgesnius lieptus, bet išsikišančius ne daugiau kaip 2 m už viršvandeninės augalijos juostos, iki 2 m pločio. Urbanizuojamose (užstatomose) rekreacinėse ir gyvenamosiose zonose liepto matmenys gali būti ir didesni, jie nustatomi statinio projekto sprendiniuose. Jei lieptas yra II grupės nesudėtingas statinys, tokiu atveju turi būti parengtas supaprastintas statinio projektas, kuriam turėtų pritarti saugomos teritorijos direkcija ir rajono savivaldybės architektas. Statant lieptus urbanizuotose rekreacinėse teritorijose, kuriose galima ir neypatingų statinių statyba, rengiamas neypatingo statinio projektas. Visais atvejais būtina gauti vandens telkinio savininko (valdytojo) sutikimą.

 

 • Draudžiama statyti, laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitiems panašiems tikslams vagonėlius ir kitus kilnojamuosius objektus ar įrenginius (mobiliuosius namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, metalinius garažus), išskyrus atvejus, kai jie naudojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka mokslo institucijų moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems bitynams, masiniams renginiams, turint nustatyta tvarka savivaldybių vykdomųjų institucijų išduotus leidimus, taip pat atvejus, kai vagonėliai naudojami statybos laikotarpiu prie statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių, turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotus statybą leidžiančius dokumentus.

 

 • Mobilieji nameliai laikomi kempinguose, teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose ir teisės aktuose numatytais atvejais.

Tvorų ir reklamos įrengimas

 • Sodybos aptveriamos iki 1,2 m aukščio ažūrinėmis vielos, virbų, tašelių tvoromis be cokolio; daržai ir ganyklos – gulsčių medinių karčių.
 • Užrašai informaciniuose, reklamos skyduose, stenduose rašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Informacinių, reklaminių skydų, stendų pastatymo vieta derinama su Regioninio parko direkcija. Draudžiama informacijos ir reklamos skydus, stendus kabinti ar kitaip tvirtinti ant medžių, gamtos ir kultūros paveldo objektų, įrengti juos paveldo objektų vizualinės apsaugos zonose, išskyrus informacinių stendų apie pačius gamtos ir kultūros paveldo objektus įrengimą.

Svarbu!

 • Neleidžiama užtverti paežerių, paupių, apžvalgos aikštelių, pravažiavimų ir praėjimų į juos, pažintinių takų ir vidaus kelių, saugomų atvirų kraštovaizdžio erdvių, kitaip riboti Regioninio parko lankymą.
 • Neleidžiama aptverti miškų, išskyrus atvejus, kai reikia atkurti pažeistus medynus, gamtos išteklius, išsaugoti gamtotvarkos planuose nurodytas rūšis ar buveines, kai reikia miško želdinius ir želdynus apsaugoti nuo laukinių gyvūnų daromos žalos, kai tai būtina saugioms eismo sąlygoms keliuose užtikrinti, kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

Kūdrų kasimą reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Žemės ūkio ministro 2012m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 patvirtintas „Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas“.

Planuojant įrengti kūdrą regioniniame parke, įskaitant regioniniame parke esančias „Natūra 2000“ teritorijas, kūdros įrengimo vieta turi būti suderinta su Regioninio parko direkcija. Draustiniuose, įskaitant ir draustinius, esančius regioniniame parke, leidžiama įrengti ne didesnes kaip 1000 kv. m ploto kūdras. Kūdrą kasti galima namų valdoje arba ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties sklype.

Kai kūdrą planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone ir „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, kūdros įrengimo vieta derinama su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu.

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

Asmuo, norintis suderinti kūdros įrengimo vietą, raštu pateikia laisvos formos prašymą regioninio parko direkcijai. Su prašymu teikiama ši informacija:

 • Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas kūdros gylis, plotas ir profilis;
 • Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio kūdros įrengimo vieta ir koordinatėmis;
 • Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

„Natura 2000“ – tai Europos bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš buveinių (BAST) ir paukščių (PAST) apsaugai svarbių teritorijų. Jos skirtos išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus, gyvūnų ir augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.  Atliekant detaliojo planavimo procedūras, projektuojant naujo statinio statybą ar rekonstrukciją „Natura 2000“ teritorijoje ar šalia jos, Jūs turite:kreiptis į Rambyno regioninio parko direkciją dėl poveikio aplinkai reikšmingumo nustatymo ir pateikti asmens ir žemės nuosavybę liudijančius dokumentus bei informaciją apie planuojamą statinį.

Svarbu!

Visos planavimo ir statinių projektavimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūros yra atliekamos, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 61-2214).

 

 

Daugiau atsakymų į Jums rūpimus klausimus galima rasti adresu: https://vstt.lrv.lt/lt/duk

 Prieš planuojant ūkinę veiklą, kviečiame atvykti į Rambyno regioninio parko direkciją (Nemuno g. 4, Bitėnai). Čia Jums bus suteikta visą aktuali informacija apie parke taikomus apribojimus ir veiklos perspektyvas. Taip pat informacija teikiama bendruoju direkcijos tel: +370 441 40640

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-14